Share This Post

Dražby nemovitostí jsou čím dál tím víc oblíbenějším způsobem prodeje majetku, ale není dražba jako dražba. Jsou mezi nimi rozdíly, které by vás jako možného vydražitele měly zajímat. Konkrétně třeba u nemovitostí je důležité, jestli zanikají věcná břemena a zástavní práva, nájemní smlouvy.

Dražba

Dražba je způsob zpeněžení věci. Vždy se bude jednat o veřejné jednání realizované dnes převážně prostřednictvím internetu, kdy je věc nabídnuta za vyvolávací cenu předem neurčitému okruhu osob a vlastnické právo k nemovité věci přejde za stanovených podmínek na tu osobu, která učiní nejvyšší nabídku. Je nutné si uvědomit, že není dražba jako dražba a její průběh je upraven hned několika právními předpisy.

 

1. Dobrovolná dražba

Jak napovídá název, jedná se o dražbu, ve které vlastník prodává svůj majetek dobrovolně.. Za vlastníka je považována rovněž osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit (např. správce konkurzní podstaty). Také ji často využívají likvidátoři, insolvenční správci, protože je to rychlý a efektivní způsob zpeněžení majetku. Provedením dobrovolné dražby nejsou dotčena věcná břemena váznoucí na věci. V případě dobrovolných dražeb nezanikají zástavní práva váznoucí na věci ani práva vyplývající ze smluv o omezení převodu nemovitosti – působí vůči vydražiteli.

Draží se dle zákona o veřejných dražbách

2. Nedobrovolná dražba

 

Nedobrovolné dražby bývají někdy vnímány negativně, ale bohužel jsou často poslední možností, jak vymoci na dlužníkovi pohledávku. K nedobrovolné dražbě dochází na základě návrhu věřitele. Jde o dlouhý proces, během kterého se věřitel snaží s dlužníkem domluvit. Pokud dohoda není možná, nezbývá mu, než podat žalobu k soudu.

Tam má dlužník stále ještě šanci situaci zachránit. Soud mu poskytuje tzv. pariční lhůtu, během které má možnost dát vše do pořádku. Teprve po jejím vypršení je rozhodnutí vykonatelné a věřitel může podat návrh na exekuci. K omezení vlastnických práv dochází zápisem exekuce do katastru nemovitostí. Ani v tuto chvíli není pro dlužníka ještě pozdě a může se s věřitelem dohodnout. S tím, že buď zaplatí veškeré dluhy, nebo se domluví na splátkovém kalendáři. V opačném případě se věřitel obrací na znalce, který určuje cenu majetku.

Draží se dle zákona o veřejných dražbách. Dále dle exekučního řádu a občanského soudního řádu a podle daňového řádu.

 

Dražební vyhláška

 

Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v ní uvádí tyto údaje:

 • dražba dobrovolná či nedobrovolná
 • dražba opakovaná či nikoli
 • kdo je dražebníkem
 • místo, datum a čas zahájení dražby
 • označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, a jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu
 • nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat příhozy)
 • požaduje-li složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem o složení dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení; popřípadě lze-li složit dražební jistotu platební kartou nebo šekem, způsob složení ceny dosažené vydražením
 • datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
 • u věcí movitých též místo konání prohlídky a organizační opatření k zabezpečení prohlídky u společné dražby
 • pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy
 • podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

návrh na vklad nemovitosti
blog

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Podat návrh na vklad do katastru nemovitostí je důležitým krokem při změně vlastnického práva k nemovitosti. Pokud vlastníte nemovitost, která není zapsána v katastru nemovitostí,

Dědictví s dluhy
blog

Dědictví dluhy po rodičích

Co dělat s dluhy po zemřelém? Po úmrtí blízkého člověka je často obtížné získat informace o jeho majetku a dluzích. Notář se stává klíčovou osobou,

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: