Dá se exekuci vyhnout?

Samozřejmě že ideálním přístupem je včasné uhrazení dluhu. Pokud však již soud vydal exekuční příkaz, vaše možnosti, jak zastavit exekuci, jsou velmi omezené. Nemá cenu se schovávat nebo nepřebírat zásilky. U dopisů od soudu nebo exekučního úřadu funguje tzv. fikce doručení a exekutor má pravomoc vstoupit do vašeho domova bez vašeho souhlasu, a to i ve vaší nepřítomnosti za asistence policie. Přesto všechno však existuje možnost, jak snížit dopady exekuce na váš majetek, jak zastavit exekuci a zachránit tak alespoň něco. Je však třeba jednat co nejrychleji. V momentě, kdy exekutor odvrtává zámek ve vašem bytě, je již na jakákoli jednání pozdě.

Jak zastavit exekuci

Podle odhadů se v České republice vyskytuje celá řada tisíců exekucí, které mohou být považovány za protiprávní. Bohužel existuje široce rozšířený omyl, že jakmile je nařízena exekuce, není možné se efektivně bránit, a jediným řešením je zaplatit exekuci. Avšak realita nemusí být vždy tak jednoduchá. Efektivní obranou je možné v některých případech zastavit exekuci, což může znamenat obrovskou úlevu pro dotčenou osobu.

Zastavení exekuce -soudní exekutor

Zastavení exekuce - jak postupovat

 • Aby mohlo dojít k zastavení exekuce, je nezbytné podat tzv. „návrh na zastavení exekuce.“ Tento návrh se podává buď přímo u exekutora, který vede konkrétní exekuci, nebo u exekučního soudu, který nařídil danou exekuci. Exekutor má možnost přímo vyhovět návrhu na zastavení exekuce. V případě, že soudní exekutor návrhu nevyhoví, je povinen předložit ho exekučnímu soudu, který o návrhu na zastavení exekuce rozhoduje.
 • Návrh na zastavení exekuce musí být formulován jasně a konkrétně. Musí obsahovat podrobný popis všech skutečností, které nasvědčují tomu, že exekuce je vedená protiprávně.
 • Exekutor má povinnost do 15 dnů od doručení návrhu na zastavení exekuce požádat všechny ostatní účastníky exekuce, aby se vyjádřili k tomu, zda souhlasí s návrhem na zastavení exekuce. Pokud nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení exekuce, mají možnost předložit důkazy k prokázání svých tvrzení. Pokud všichni účastníci exekuce souhlasí se zastavením, exekutor musí návrhu vyhovět do 30 dnů od uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasu, pokud to nastane dříve. V případě, že exekutor nevyhoví návrhu na zastavení exekuce, předá ho spolu s exekučním spisem exekučnímu soudu, který rozhodne v uvedené lhůtě.
 • Dále je možné podat žádost o tzv. „částečné zastavení exekuce,“ což znamená, že exekutor nebude postihovat určitou část majetku dlužníka nebo majetek třetích osob.
 • Kromě toho je možné spolu s návrhem na zastavení exekuce požádat o „odklad exekuce.“

Pomoc při exekuci

Existuje mnoho důvodů, proč je třeba zastavit exekuci, která je vedena protiprávně. Detailní seznam těchto důvodů lze nalézt především v občanském soudním řádu a exekučním řádu. Dále existují precedenční rozhodnutí vyšších soudů, zejména Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího soudu České republiky. Níže uvádím alespoň některé z nejčastěji se vyskytujících důvodů pro zastavení exekuce:

 1. Exekuce byla nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu.
 2. Rozhodčí nález přiznal oprávněnému (věřiteli) nárok na zcela nemravné úroky nebo smluvní pokuty.
 3. Exekuce postihuje majetek, který by zákonem neměl být postihován. Například věci, které povinný (dlužník) nezbytně potřebuje k uspokojování základních potřeb pro sebe a svou rodinu, nebo k plnění svých pracovních povinností. Sem patří také běžné vybavení domácnosti, jako jsou postel, stůl, židle, kuchyňská linka, nádobí, lednička, sporák, pračka a další.
 4. Částka mzdy, kterou byl dlužníkovi srážena v rámci exekuce, byla následně zablokována na bankovním účtu.
 5. Exekutor chce prodat nemovitost, ve které má povinný trvalé bydliště, za účelem vymožení dluhu, který je nižší než 30 000 Kč bez příslušenství.
 6. Rozhodčím zápisem, na základě kterého byla exekuce nařízena, byl oprávněnému (věřiteli) přiznán nárok na protiprávní úroky nebo smluvní pokuty.
 7. Exekucí byl postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než stanoví právní předpisy.
 8. Způsob provedení exekuce je zcela nepřiměřený.
 9. Povinný (dlužník) je nemajetný, a je zřejmé, že výtěžek exekuce nepostačí ani na pokrytí nákladů exekuce.
 10. Exekucí vymáhaný dluh byl již uhrazen, a to buď samotným dlužníkem nebo třeba ručitelem, spoludlužníkem, manželkou dlužníka a podobně.
 11. Je důležité mít na paměti, že v případě protiprávně vedené exekuce existují možnosti a právní prostředky pro její zastavení.

Jak zmírnit dopady exekuce na váš majetek

 1. Jak zastavit exekuci a zmírnit její dopady? Exekuci můžete zastavit samozřejmě jen jejím vyplacením, to znamená úhradou předmětných dluhů a všech souvisejících poplatků. To, že se zbavíte dluhů sami, bez pomoci exekutora a nucené dražby, je mnohem lepší řešení, než kdyby exekutor zabavil veškerý váš majetek a prodal jej v dražbě. V takovém případě byste totiž museli navíc uhradit další poplatky a celkový dluh by mohl narůst do takové výše, že by celý váš majetek nemusel na vyplacení exekuce stačit.

  Pokud nemáte dost peněz na vyplacení exekuce, je možné využít odkupu vaší nemovitosti, popřípadě nebankovní půjčku. Zatímco však na půjčku ve vaší situaci dosáhnete jen stěží, a pokud vám někdo půjčí, bude úrok asi hodně vysoký, rychlým prodejem vaší nemovitosti můžete získat většinu její tržní hodnoty. Pokud nedojde k dražbě, odměna exekutorovi bude mnohem nižší, což vám umožní ušetřit desítky i stovky tisíc korun a začít nový život bez dluhů.

Přečtěte si, 

Obsah

Chci prodat nemovitost

 • Prodejte rychleji
 • Navyšte cenu  o 10%                         
 • Garantujeme
 •     diskrétnost obchodu
 •     bezpečnost a servis

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: