Náklady spojené s dražbou

Share This Post

Máte hodně dluhů a rozhodli jste se dát nemovitost do dražby? Pak se vyplatí mít se na pozoru, protože dražbou to nekončí a vznikají další náklady. Jedná se o odměny dražebníka a nákladů účelně vynaložených dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby.

Dražba a její průběh

Dražba nebývá to nejlepší východisko z dluhů, jak by se mohlo zdát. Společně s ní totiž vznikají i další náklady, takže ve finále se Vašich dluhů nemusíte tak úplně zbavit. 

Předmětem dražby mohou být jak nemovité, tak i movité věci. Soudní exekutor pak stanoví tzv. dražební jistotu, tedy částku, jejíž zaplacení je podmínkou k účasti v dražbě. 

Nejprve znalec zjišťuje obvyklou cenu dané nemovitosti nebo movité věci a následně vypracuje znalecký posudek. Na jejím základě se zároveň stanoví i hodnota nejnižšího podání, které u nemovitosti představuje 2/3 rozhodné ceny a movitých věcí 1/3. 

Na jaké náklady se v případě dražby připravit?

Nutno zmínit, že i po úspěšné dražbě Vám mohou zůstat dluhy. Je tomu tak z toho důvodu, že dražba jako taková je spojená s nejrůznějšími poplatky. Poměrnou část takovýchto nákladů tvoří odměna dražebníka a dále náklady jím vynaložené, tj. náklady za znalecký posudek, na přípravu dražby, materiální a organizační zabezpečení apod. 

Přesná výše celkových nákladů je individuální a závislá na několika různých faktorech. 

Odměna dražebníka 

A jak je to s výší odměny dražebníka? Ta nesmí překročit výši 10% finální vydražovací ceny. Nejméně pak musí činit 1.000 Kč a maximální hodnota je 1.000.000 Kč navýšené o 1% z vydražené ceny přesahující 10.000.000 Kč. Zároveň je také nutné připočíst DPH ve výši 21%. 

Zároveň je také nutné myslet na to, že vyvolávací cena v dražbě je stanovena jako 67% z odhadní ceny nemovitosti. 

Díky výše uvedeným nákladům se tak ve finále nemusíte dražbou nemovité nebo movité věci vašich dluhů úplně zbavit a nemusí to být tak ta správná cesta, kterou se vydat.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

návrh na vklad nemovitosti
blog

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Podat návrh na vklad do katastru nemovitostí je důležitým krokem při změně vlastnického práva k nemovitosti. Pokud vlastníte nemovitost, která není zapsána v katastru nemovitostí,

Dědictví s dluhy
blog

Dědictví dluhy po rodičích

Co dělat s dluhy po zemřelém? Po úmrtí blízkého člověka je často obtížné získat informace o jeho majetku a dluzích. Notář se stává klíčovou osobou,

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: