Náklady spojené s dražbou

savings-2789112_1920

Máte hodně dluhů a rozhodli jste se dát nemovitost do dražby? Pak se vyplatí mít se na pozoru, protože dražbou to nekončí a vznikají další náklady. Jedná se o odměny dražebníka a nákladů účelně vynaložených dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby.

Dražba a její průběh

Dražba nebývá to nejlepší východisko z dluhů, jak by se mohlo zdát. Společně s ní totiž vznikají i další náklady, takže ve finále se Vašich dluhů nemusíte tak úplně zbavit. 

Předmětem dražby mohou být jak nemovité, tak i movité věci. Soudní exekutor pak stanoví tzv. dražební jistotu, tedy částku, jejíž zaplacení je podmínkou k účasti v dražbě. 

Nejprve znalec zjišťuje obvyklou cenu dané nemovitosti nebo movité věci a následně vypracuje znalecký posudek. Na jejím základě se zároveň stanoví i hodnota nejnižšího podání, které u nemovitosti představuje 2/3 rozhodné ceny a movitých věcí 1/3. 

Na jaké náklady se v případě dražby připravit?

Nutno zmínit, že i po úspěšné dražbě Vám mohou zůstat dluhy. Je tomu tak z toho důvodu, že dražba jako taková je spojená s nejrůznějšími poplatky. Poměrnou část takovýchto nákladů tvoří odměna dražebníka a dále náklady jím vynaložené, tj. náklady za znalecký posudek, na přípravu dražby, materiální a organizační zabezpečení apod. 

Přesná výše celkových nákladů je individuální a závislá na několika různých faktorech. 

Odměna dražebníka 

A jak je to s výší odměny dražebníka? Ta nesmí překročit výši 10% finální vydražovací ceny. Nejméně pak musí činit 1.000 Kč a maximální hodnota je 1.000.000 Kč navýšené o 1% z vydražené ceny přesahující 10.000.000 Kč. Zároveň je také nutné připočíst DPH ve výši 21%. 

Zároveň je také nutné myslet na to, že vyvolávací cena v dražbě je stanovena jako 67% z odhadní ceny nemovitosti. 

Díky výše uvedeným nákladům se tak ve finále nemusíte dražbou nemovité nebo movité věci vašich dluhů úplně zbavit a nemusí to být tak ta správná cesta, kterou se vydat.

Obsah

Chci prodat nemovitost

  • Prodejte rychleji
  • Navyšte cenu  o 10%                         
  • Garantujeme
  •     diskrétnost obchodu
  •     bezpečnost a servis

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: