Úpadek je situace dlužníka, kdy má více různých věřitelů, u nich peněžité závazky (dluhy) po splatnosti a tyto dlužník není schopen splácet. Neschopnosti splatit dluhy se říká, že je dlužník v platební neschopnosti.

Mít více věřitelů znamená, že dlužník má dluhy u nejméně dvou různých subjektů. Právnických nebo fyzických. Naprostým minimem pro splnění podmínky mít více věřitelů je stav, kdy má dlužník nejméně dva dluhy, a to u různých osob. Za úpadek se nedá považovat situace, kdy má dlužník sice více dluhů, ale pouze u jediného věřitele.

Druhy úpadku:

 1. Hrozící úpadek – je taková situace, kdy se dlužník sice ještě nenachází v úpadku, tedy nesplňuje všechny podmínky pro úpadek, nicméně s ohledem na všechny okolnosti se dá předpokládat, že u něj brzy nastane situace, kdy nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.
 1. Předlužení – dlužník má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Je-li takový dlužník právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, nachází se v případě svého předlužení v úpadku.
 1. Platební neschopnost – závazky dlužníka  jsou po splatnosti. Uplynula od lhůty pro jejich splatnost doba 30 a více dnů. Má se za to, že dlužník není schopen své dluhy splnit, pokud -> zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo tyto závazky neplní déle jak 3 měsíce po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných závazků exekucí nebo výkonem rozhodnutí.

Proč je úpadek důležitý?

Existence úpadku nebo hrozícího úpadku u dlužníka je důležitá pro možnost zahájit insolvenční řízení. V insolvenčním řízení se řeší právě úpadek dlužníka a uspokojení pohledávek jeho věřitelů.

Pokud se dlužník v úpadku nenachází, a tento mu ani nehrozí, nelze insolvenční řízení na podané návrhy zahájit. A insolvenční řízení je takovým soudním řízením, ve kterém se úpadek dlužníka řeší, a to konkursem, reorganizací nebo oddlužením. Bez existence úpadku tak nelze insolvenční řízení zahájit a dlužníka oddlužit.

Způsoby řešení úpadku

 1. Konkurs – jde o speciální druh soudního řízení, při němž je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele.
 2. Reorganizace – je sanační způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku, v němž jsou zjištěné pohledávky věřitelů uspokojeny postupně z výnosů nadále provozovaného obchodního závodu úpadce.
 3. Oddlužení – je pětiletá cesta z dluhů. Prostřednictvím právníka, notáře, exekutora nebo akreditované osoby se může na soud obrátit kdokoli, kdo dluží víc věřitelům, není schopen dlouhodobě splácet dluhy, ale dokáže splácet aspoň 2200,- měsíčně, aby mu přitom zbyla nezabavitelná částka.
 4. Zvláštní způsoby (nepatrný konkurs, řešení úpadku finančních institucí)

Případy vyloučení z úpadku

Insolvenční zákon vylučuje svého použití v případě státu, územního samosprávného celku, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Fondu pojištění vkladů, Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, politických stran nebo politických hnutí v době vyhlášených voleb podle zvláštního právního předpisu a v jiných zákonem vymezených případech.

Obsah

Chci prodat nemovitost

 • Prodejte rychleji
 • Navyšte cenu  o 10%                         
 • Garantujeme
 •     diskrétnost obchodu
 •     bezpečnost a servis

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: