Share This Post

Úpadek je situace dlužníka, kdy má více různých věřitelů, u nich peněžité závazky (dluhy) po splatnosti a tyto dlužník není schopen splácet. Neschopnosti splatit dluhy se říká, že je dlužník v platební neschopnosti.

Mít více věřitelů znamená, že dlužník má dluhy u nejméně dvou různých subjektů. Právnických nebo fyzických. Naprostým minimem pro splnění podmínky mít více věřitelů je stav, kdy má dlužník nejméně dva dluhy, a to u různých osob. Za úpadek se nedá považovat situace, kdy má dlužník sice více dluhů, ale pouze u jediného věřitele.

Druhy úpadku:

  1. Hrozící úpadek – je taková situace, kdy se dlužník sice ještě nenachází v úpadku, tedy nesplňuje všechny podmínky pro úpadek, nicméně s ohledem na všechny okolnosti se dá předpokládat, že u něj brzy nastane situace, kdy nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.
  1. Předlužení – dlužník má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Je-li takový dlužník právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, nachází se v případě svého předlužení v úpadku.
  1. Platební neschopnost – závazky dlužníka  jsou po splatnosti. Uplynula od lhůty pro jejich splatnost doba 30 a více dnů. Má se za to, že dlužník není schopen své dluhy splnit, pokud -> zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo tyto závazky neplní déle jak 3 měsíce po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných závazků exekucí nebo výkonem rozhodnutí.

Proč je úpadek důležitý?

Existence úpadku nebo hrozícího úpadku u dlužníka je důležitá pro možnost zahájit insolvenční řízení. V insolvenčním řízení se řeší právě úpadek dlužníka a uspokojení pohledávek jeho věřitelů.

Pokud se dlužník v úpadku nenachází, a tento mu ani nehrozí, nelze insolvenční řízení na podané návrhy zahájit. A insolvenční řízení je takovým soudním řízením, ve kterém se úpadek dlužníka řeší, a to konkursem, reorganizací nebo oddlužením. Bez existence úpadku tak nelze insolvenční řízení zahájit a dlužníka oddlužit.

Způsoby řešení úpadku

  1. Konkurs – jde o speciální druh soudního řízení, při němž je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele.
  2. Reorganizace – je sanační způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku, v němž jsou zjištěné pohledávky věřitelů uspokojeny postupně z výnosů nadále provozovaného obchodního závodu úpadce.
  3. Oddlužení – je pětiletá cesta z dluhů. Prostřednictvím právníka, notáře, exekutora nebo akreditované osoby se může na soud obrátit kdokoli, kdo dluží víc věřitelům, není schopen dlouhodobě splácet dluhy, ale dokáže splácet aspoň 2200,- měsíčně, aby mu přitom zbyla nezabavitelná částka.
  4. Zvláštní způsoby (nepatrný konkurs, řešení úpadku finančních institucí)

Případy vyloučení z úpadku

Insolvenční zákon vylučuje svého použití v případě státu, územního samosprávného celku, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Fondu pojištění vkladů, Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, politických stran nebo politických hnutí v době vyhlášených voleb podle zvláštního právního předpisu a v jiných zákonem vymezených případech.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

návrh na vklad nemovitosti
blog

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Podat návrh na vklad do katastru nemovitostí je důležitým krokem při změně vlastnického práva k nemovitosti. Pokud vlastníte nemovitost, která není zapsána v katastru nemovitostí,

Dědictví s dluhy
blog

Dědictví dluhy po rodičích

Co dělat s dluhy po zemřelém? Po úmrtí blízkého člověka je často obtížné získat informace o jeho majetku a dluzích. Notář se stává klíčovou osobou,

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Chcete získat PDF Tahák zdarma?

Jednoduše zadejte svou emailovou adresu a já vám na ni ihned odešlu slíbené PDF: